Algemene Voorwaarden2018-01-10T07:55:23+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aangezien wij al onze cliënten evenveel tijd willen geven op het spreekuur‚ verzoeken we je op tijd te komen voor je afspraken. Als je meer dan 10 minuten te laat bent‚ zul je helaas een nieuwe afspraak moeten maken. Indien je bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt‚ wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Wij kunnen helaas geen onderscheid maken in de verschillende redenen van annulering.

Verloskundige zorg valt in het basispakket en wordt volledig door alle verzekeraars vergoed. Dit houdt in dat al onze zorg wordt vergoed door de verzekering, mits wij een overeenkomst met hen hebben afgesloten. Wij informeren jullie hierover bij een van de eerste afspraken.. Een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie (een poliklinische bevalling) wordt niet door alle verzekeringen vergoed.

Als je niet bent verzekerd zul je zelf de kosten moeten betalen. Je kunt hierover met ons een betalingsregeling treffen.

Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996. Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

Betaling
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Bewijs
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Invorderingskosten
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Dit is de privacy verklaring van onze praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

In bepaalde gevallen kun je, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
 • het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen)
 • het behandelen van geschillen
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek)
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft
 • anderen, indien: je jouw ondubbelzinnige toestemming hebt verleend voor de gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van jou (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak)

Wij hopen dat jullie onze begeleiding als prettig ervaren. Mocht dat niet het geval zijn, dan nodigen we jullie uit om dit met ons te bespreken. Wij staan altijd open voor een gesprek hierover en meestal lost dat al voldoende op. Mochten jullie toch een klacht willen indienen bij een onafhankelijke instantie, ga dan naar Klachtverloskundige.nl.